Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам) 
Authors: Нижников Сергей Анатольевич, Ле Тхи Хонг Фыонг


Publication date: 2020/3
Journal: Вестник Калмыцкого университета - ISSN 1995-0713
Issue: №1(45)
Pages: 106-113
Publisher: Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова


Xem bài viết theo nhãn

TÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com


DANH MỤC TẠP CHÍ 2020
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->