Thư mời viết bài cho hội thảo "Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay"

Thư mời viết bài cho hội thảo "Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay"
Học viện Quản lý giáo dục 2019

Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?