Sách mới "Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng)"

GIỚI THIỆU SÁCH
Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng)

TS. Dương Quốc Quân, ThS. Đoàn Sỹ Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang (Đồng chủ biên).
Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2019.
  

Chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcviệc họctập, quán triệt những quan điểm cơ bản, vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cuốn sách Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng), được viết chủ yếu dựa vào nội dung “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn do, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2003 và 2015; Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở mỗi bài, mỗi chương của cuốn sách được thiết kế gồm 3 phần:

A. Chuẩn bị học tập: Xác định những việc then chốt sinh viên cần làm để chuẩn bị cho quá trình học tập.

B. Nội dung và phương pháp học tập: Định hướng, gợi mở phương pháp học tập cơ bản cho sinh viên và những kiến thức cơ bản mỗi bài, mỗi chương cần tiếp cận được từ phương pháp học tập đã được định hướng, gợi mở.

C. Hệ thống câu hỏi hướng dẫn học tập: Có tính chất gợi mở để sinh viên đi sâu nghiên cứu bài học một cách toàn diện, hệ thống, gắn lý luận với thực tiễn.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học ở các trường đại học, học viện, cao đẳng ở nước ta hiện nay.

Mặc dù đã có sự biên soạncông phu về nội dung cũng như hình thức trình bày, cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận đượcsự góp ý của quý độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

Học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. Để phù hợp với thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp giáo dục, đào tạo; quán triệt quan điểm đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng) theo đúng kết cấu và nội dung giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Nội dung cuốn sách được tập thể giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh lâu năm biên soạn, do ThS. Đoàn Sỹ Tuấn, TS. Dương Quốc Quân và ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang làm đồng Chủ biên.

Nội dung của cuốn sách được trình bày như sau:
Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?