Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski

Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski


- Mục đích của nghiên cứu: nghiên cứu những giai đoạn chính của sự phân tích về nghĩa trong triết học phân tích, bắt đầu từ quan niệm của chủ nghĩa kinh nghiệm lôgic và kết thúc bởi toàn thể luận của Quine, chỉ ra sự tiến hóa các quan niệm của các đại biểu dòng triết học phân tích, những người đã quan tâm đến vấn đề phân tích các biểu thức ngôn ngữ.

Để đạt được mục đích trên, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
1/ Trình bày và xem xét các quan niệm, sự xuất hiện của chúng tạo ra các tiền đề đối với sự phân tích, đặc biệt là quan niệm về nghĩa của Frege và lý thuyết mô tả của Russell.
2/ Phân tích quan niệm về tính chân lý trong các ngôn ngữ hình thức hóa của Tarski.
3/ Phân tích những tư tưởng về ngữ nghĩa trong triết học Wittgenstein sơ kỳ.

Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski Tác giả Lê Thị Hồng Phượng Ngày xuất bản 2015/5 nguồn NCKH sinh viên 2015, VNU - USSH Số báo cáo Giải nhất NCKH SV

Nguồn tư liệu


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?