Hà Yên - Nhiệm vụ nặng nề của triết học Mác Lê nin trước thách thức của vật lý học hiện đại

Hà Yên
Nhiệm vụ nặng nề của triết học Mác Lê nin trước thách thức của vật lý học hiện đại

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, khi cuộc cách mạng Vậy lý học lần thứ 2 bắt đầu thì Thế giới như ngày càng bị chiếm lĩnh bởi Khoa học và công nghệ. Những mô hình tư duy do Khoa học tạo ra những lối sống do nó mang lại và các Khoa học nhân văn phát triển làm cho tiếng nói các nhà Triết học không còn mạnh mẽ như trước. Triết học Mác cũng không ngoài tình cảnh này đặc biệt là sau khi Lênin qua đời năm 1924.


Ngày nay Triết học và cả Tôn giáo không thể mô tả Thế giới hiện thực mà không cần viện dẫn những tư tưởng mới nhất của Vật lý hiện đại. Bỡi vì bản chất của hiện thực và qui luật vận động của nó là trung tâm của Triết học. Thế nhưng một trong những phát kiến lớn nhất của Vật lý hiện đại cho thấy nhiều bằng chứng rằng : Thế giới khách quan dường như không tồn tại ngoài Ý thức và chính Ý thức qui định những thuộc tính của Vật chất rằng Vật chất có thể sinh ra từ Chân không. Nếu hội đủ năng lượng cần thiết trong chân không ấy.

Có thể nói Khoa học Vật lý đã đạt được bức tranh hoàn thiện về cấu trúc của Vật chất nó chỉ bao gồm: 6 hạt quark và 6 hạt Lepton. và cùng chịu tương tác của một trong 4 lực cơ bản của Tự nhiên.

Lý thuyết Lượng tử ở dạng hoàn thiện nhất là Cơ học Lượng tử là công cụ hữu hiệu để hiểu các quá trình bên trong của cấu trúc Vật chát nó đã mô tả được tinh chất của các hạt vi mô vừa có tính hạt, vừa có tính sóng mà thí nghiệm 2 khe do nhà vật lý người Anh Thomas Young phát hiện: Chiếu một chùm sáng (Photon) hướng tới một màn chắn có khoét 2 khe hẹp. Photon thể hiện tính hạt khi người ta bịt đi một khe và có tính sóng khi có đủ 2 khe. Dường như vào thời điểm đó Photon biết được rằng khe trước đây bị bịt kín giờ đẫ mở ra rồi!Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?