Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) - TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang (đồng chủ biên)

SÁCH MỚI
Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng):
TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang (đồng chủ biên).


Triết học Mác – Lênin là bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, nắm vững những nội dung cơ bản của vấn đề này là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Mính, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triết học Mác – Lênin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy Triết học nhân loại. Sự thống nhất thế giới quan và phương pháp luận khoa học làm cho Triết học Mác, như Lênin nhận xét là một “chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị”, đồng thời là “công cụ nhận thức vĩ đại”. Do đó, nắm vững triết học Mác – Lênin không chỉ là tiếp nhận một thế giới quan khoa học mà còn là xác định một phương pháp luận đúng đắn trong việc nghiên cứu các lĩnh vực khoa học chuyên ngành.
Để giúp sinh viên có tài liệu học tập tốt môn Triết học Mác – Lênin tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội đã cho xuất bản cuốn sách Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) của tập thể tác giả là những nhà giáo có thâm niên và kinh nghiệm sư phạm, do TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang làm đồng chủ biên.

Mặc dù đã cố gắng cung cấp cho sinh viên, học viên và độc giả một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của Triết học Mác – Lênin; những vấn đề đặt ra trong việc bổ sung, phát triển Triết học Mác – Lênin trong bối cảnh hiện nay; vai trò của Triết học Mác – Lênin trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam nhưng cuốn sách không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tập thể tác giả và nhà xuất bản rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần xuất bản sau.
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                 NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?