Tô Mạnh Cường - Quan niệm của V.I.Lênin về vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tô Mạnh Cường
Quan niệm của V.I.Lênin về vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

Bài viết phân tích quan điểm của V.I.Lênin về một số đặc điểm và vai trò quan trọng của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga Xô viết. Từ đó, khẳng định giai cấp công nhân cần thiết phải liên minh với giai cấp nông dân, coi đó là một trong những yếu tố bảo đảm sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo tác giả, ở Việt Nam, việc nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình lãnh đạo nhân dân Nga đấu tranh giành chính quyền, làm nên Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và xây dựng chế độ xã hội mới ở nước Nga Xô viết, V.I.Lênin luôn đánh giá cao vai trò của nông dân và coi liên minh với lực lượng này là một điều kiện quan trọng để giai cấp vô sản Nga thực hiện thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đánh giá đúng vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa cùng những chủ trương táo bạo, đúng đắn bắt đầu từ nông nghiệp, nông dân chính là một trong những nguyên nhân đem đến những thành công bước đầu của chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lênin khởi xướng. Trong các tác phẩm của mình, V.I.Lênin đã dành hàng nghìn trang để bàn về vấn đề nông nghiệp, nông dân. Đó thực sự là một di sản quý báu cho các thế hệ cách mạng đời sau tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi để kế thừa và phát triển.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?