Giới thiệu sách mới "Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin về quy luật triết học" - TS. Dương Quốc Quân

Sách mới:
Tên sách: Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin về quy luật triết học
Tác giả: TS. Dương Quốc Quân
Nhà xuất bản và năm xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
Năm xuất bản: 2018

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học và công nghệ, mỗi quốc qia, mỗi dân tộc muốn tồn tại, phát triển phải tự điều chỉnh, phải đổi mới tư duy, đổi mới cách thức hoạt động thực tiễn. Nhưng để đổi mới đúng đắn, có hiệu quả, nhất thiết phải có sự hiểu biết về triết học, tư duy triết học.


Ph.Ăngghen khẳng định: “một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” , “nhưng tư duy lý luận chỉ là một đặc tính bẩm sinh dưới dạng năng lực của người ta mà có thôi. Năng lực ấy cần phải được phát triển hoàn thiện, và muốn hoàn thiện nó thì cho tới nay, không có một cách nào khác hơn là nghiên cứu toàn bộ triết học thời trước” . Triết học Mác – Lênin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy triết học nhân loại. Sự thống nhất thế giới quan và phương pháp luận khoa học làm cho triết học Mác, như Lênin nhận xét: là một “chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị”, đồng thời là “công cụ nhận thức vĩ đại”. Do đó, nắm vững triết học Mác – Lênin và các quy luật cơ bản của nó không chỉ là tiếp nhận một thế giới quan khoa học mà còn là xác định một phương pháp luận đúng đắn.

Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của mình, chúng ta phải vận dụng tổng hợp tất cả những qui luật cơ bản của triết học Mác – Lênin một cách đầy đủ, sâu sắc, năng động, sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể. Có như vậy, hoạt động của chúng ta mới đạt được chất lượng và hiệu quả cao.

Mặc dù đã cố gắng cung cấp cho sinh viên, học viên và độc giả một cách chuyên sâu, hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về quy luật triết học, nhưng cuốn sách không tránh khỏi những điểm còn phải sửa đổi, bổ sung. Tác giả và nhà xuất bản rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng để cuốn sách hoàn chỉnh hơn.
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Quy luật và phân loại quy luật
Chương 2. Các quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 3. Các quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử
Chương 4. Các quy luật cơ bản của quá trình nhận thức

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?