Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo định hướng bền vững

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo định hướng bền vững
Phan Thị Oanh


Khẳng định con người luôn giữ vị trí trung tâm trong các quá trình kinh tế - xã hội, nhân tố con người chiếm vị trí hàng đầu trong tổng thể các nhân tố tác động đến sự phát triển xã hội, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích vai trò của con người trong sự phát triển xã hội theo hướng bền vững trên ba phương diện: 1. Bền vững về sinh thái; 2. Bền vững về kinh tế; 3. Bền vững về xã hội.

Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: