Tạ Thị Vân Hà - Vai trò của ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển bền vững

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tạ Thị Vân Hà - vai trò của ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển bền vững


Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: