Phan Thành Nhâm - Các đặc trưng của xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel

Phan Thành Nhâm - Các đặc trưng của xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. HegelĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 6/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 30/06/2020, chi tiết

Read more

Phan Thành Nhâm - Các đặc trưng của xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


Mô tả