Phan Hoàng Mai - Dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng Sản

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Phan Hoàng Mai - Dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng Sản
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: