Nguyễn Thị Thúy Hằng - Quan niệm về nhân sinh của Thiền Trúc Lâm Yên Tử

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Nguyễn Thị Thúy Hằng - Quan niệm về nhân sinh của Thiền Trúc Lâm Yên Tử
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: