Nguyễn Thị Thúy Hằng - Quan niệm về nhân sinh của Thiền Trúc Lâm Yên Tử

Nguyễn Thị Thúy Hằng - Quan niệm về nhân sinh của Thiền Trúc Lâm Yên TửĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 6/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 30/06/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Thúy Hằng - Quan niệm về nhân sinh của Thiền Trúc Lâm Yên Tử
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


Mô tả