Nguyễn Thị Liên - Một vài điểm khác biệt giữa logic học hình thức và logic học biện chứng

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Nguyễn Thị Liên - Một vài điểm khác biệt giữa logic học hình thức và logic học biện chứng
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016


Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: