Vũ Văn Chung - Quy luật hình thành của hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Vũ Văn Chung
Quy luật hình thành của hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay


Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016
Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: