Mai K Đa - Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

Mai K Đa - Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ

Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận
Nxb Chính trị Quốc gia, 2016
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?