Từ triết học hiện tượng luận đến quan niệm về con người trong triết học Husserl

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Từ triết học hiện tượng luận đến quan niệm về con người trong triết học Husserl

Xem trong 
Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Nguyễn Vũ Hảo 
Nxb Thế giới, 2016Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->