TS. Dương Quốc Quân - Quan niệm về trời và mệnh trời trong Nho giáo Việt Nam

TS. Dương Quốc Quân - Quan niệm về trời và mệnh trời trong Nho giáo Việt Nam
Tạp chí Giáo dục lý luận, số 245/2016, tr. 90-92
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?