Chủ thể tiên nghiệm - đối tượng của nhân học tư biện của Kant

Chủ thể tiên nghiệm - đối tượng của nhân học tư biện của Kant

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Chủ thể tiên nghiệm - đối tượng của nhân học tư biện của Kant

Xem trong 
Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Nguyễn Vũ Hảo 
Nxb Thế giới, 2016
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com