-->

Sự ra đời và tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa thực dụng

Triết học+

Chủ nghĩa thực dụng với tính cách một trào lưu triết học ra đời tại Mỹ. Những nguyên lý của triết học này được nhà lôgíc học Ch. Peirce (1839 - 1914) xác lập từ những năm 30 của thế kỷ XIX, sau đó trở nên phổ biến nhờ các công trình của nhà tâm lý và triết gia W. James (1642 - 1910). Người tổng kết và hệ thống hóa chủ nghĩa thực dụng là J. Dewey (1859 - 1952). 


Tại Mỹ chủ nghĩa thực dụng trở thành khuynh hướng thống trị ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống tinh thần, khuynh đảo cả hệ thống giáo dục, và được xem như triết học bán chính thức của lối sống Mỹ.
Tuyên ngôn tổng quát của chủ nghĩa thực dụng là cái gì hữu dụng và tiện lợi, dẫn tới thành công, thì cái đó là chân lý. Cũng do vậy mà các nhà thực dụng chú trọng đặc biệt đến phương pháp, hay công cụ nhằm đạt đến mục đích.
Thông tin liên hệ:
  • Hquảng cáo 2
  • Liên hệ: Ban biên tập
  • Phone/Zalo: 0uảng cáo 2000
  • Email: hphuuảng cáo 2.com
  • Website: www.huảng cáo 2t
Hãy liên hệ vớiuảng cáo 2sản phẩm phù hợp

eLIBRARY.vn


Tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin hữu ích
  • quảng cáo 1111
  • Liên hệ: quảng cáo 1111
  • Phone/Zalo: quảng cáo 1111
  • Email: xuaquảng cáo 1111
  • Website: www.quảng cáo 1111om
Hãy liên hệ vquảng cáo 1111hợp

ACADEMIC.VN


Thư mục tài liệu hay