TS. Dương Quốc Quân - Nho giáo với cán bộ, Đảng viên hôm nayTS. Dương Quốc Quân
 Nho giáo với cán bộ, đảng viên hôm nay

Giá trị nổi bật mà Nho giáo để lại cho xã hội ta ngày nay chính là tư tưởng yêu thương con người, trọng tình nghĩa - đòi hỏi con người phải có nghĩa, có nhân đối với nhau. Nếu như Nho giáo quy định lễ, là căn cứ cho con người có thái độ và hành vi ứng xử với nhau theo thứ bậc, theo khuôn phép và duy trì trật tự, kỷ cương xã hội từ trong gia đình đến ngoài xã hội, tạo cho con người nếp sống trên kính dưới nhường và tư tưởng chính danh, giúp cho con người xác định được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để từ đó suy nghĩ và xử thế đúng trong các quan hệ xã hội; thì nhân nghĩa từ truyền thống đến hiện đại đã làm cho con người đối xử nhân ái, khoan dung, độ lượng với nhau hơn. Do đó, việc tiếp tục khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị tích cực của tư tưởng nhân nghĩa trong tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng ở người cán bộ, đảng viên là một trong những công việc gốc, có nhiều ý nghĩa trong điều kiện hiện nay. 
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?