Đỗ Thị Ngọc Anh - Tư tưởng phê phán tôn giáo của Nietzsche

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Đỗ Thị Ngọc Anh
Tư tưởng phê phán tôn giáo của Nietzsche

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
"Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"
Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại - Khoa Triết học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà NộiMô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE: