Nguyễn Tiến Dưng - Giá trị nhân học Kitô giáo cho sự phát triển con người và xã hội

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Nguyễn Tiến Dưng - Giá trị nhân học Kitô giáo cho sự phát triển con người và xã hội


Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay"

Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội

Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: