Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"

Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Xin liên hệ triethoc@outlook.com hoặc Fanpage của Triết học+Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com