Hà Thị Bắc - Đạo đức học của Kant trong tác phẩm Phê phán lý tính thực hành

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Hà Thị Bắc 
Đạo đức học của Kant trong tác phẩm Phê phán lý tính thực hành

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
"Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"
Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại - Khoa Triết học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội


Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: