TS. Dương Quốc Quân - Nghiên cứu triết học ở Việt Nam thế kỷ XX

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

TS. DƯƠNG QUỐC QUÂN
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XX
T/C GIÁO DỤC LÝ LUẬN, SỐ 10/2015, Tr.41-66. 


Triết học Việt Nam thế kỷ XX thuộc giai đoạn phát triển đặc biệt, vừa phản ánh, đồng thời vừa là sản phẩm của xã hội Việt Nam đương thời. Nếu trong thời kỳ phong kiến, Việt Nam chủ yếu chịu ảnh hưởng của văn hóa, triết học Trung Quốc, Ấn Độ thì đầu thế kỷ XX trở đi, văn hóa phương Tây cùng với các trào lưu triết học của nó, dù thuộc hệ tư tưởng tư sản hay tư tưởng vô sản đã được truyền bá vào Việt Nam một cách dồn dập, liên tục bằng nhiều con đường, nhiều cách thức và nhiều thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, không chỉ riêng triết học phương Tây mà còn có cả những luận thuyết triết học truyền thống đã tồn tại lâu đời ở Việt Nam của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo vẫn tiếp tục tồn tại và phục hồi sức lực, dự phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng đương thời. Cho đến hôm nay, ở những mức độ khác nhau, thế giới quan và nhân sinh quan từ những học thuyết truyền thống này vẫn có phần chi phối tư duy và hành động ở một bộ phận người Việt Nam đương đại...
Mô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?