TS. Lê Thị Tuyết - Nghiên cứu triết học Thực dụng ở Việt Nam

TS. LÊ THỊ TUYẾT
NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC THỰC DỤNG Ở VIỆT NAM
T/c Nghiên cứu sinh và tiến sĩ, số 5/2015, LB Nga.


Bài báo đi sâu phân tích quá trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam về sự du nhập và ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng Mỹ ở Việt Nam trong các phân đoạn lịch sử: 1954 – 1975; 1975 – 1986, 1986 – nay. Qua đó đúc rút một số luận điểm quan trọng như: ở Việt Nam, chủ nghĩa thực dụng với tư cách là một học thuyết, ảnh hưởng vào trong đời sống văn hóa tư tưởng không nhiều; tuy nhiên, sự ảnh hưởng của nó trên bình diện lối sống lại tỏ ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở giới trẻ. 


Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, vấn đề tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại nhằm làm sâu sắc hơn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc luôn là một đòi hỏi cấp thiết. Vì thế, việc nghiên cứu những giá trị của các hệ thống triết học ngoài mácxít, trong đó có chủ nghĩa thực dụng Mỹ sẽ góp phần tạo nên tiền đề vững chắc để phát huy các giá trị truyền thống của văn hoá dân tộc. So với các trào lưu triết học tư sản khác được du nhập vào Việt Nam, chủ nghĩa thực dụng được nghiên cứu trên bình diện lý luận không nhiều, thậm chí là rất ít. Nhưng những phân tích, đánh giá, phê phán về hệ thống nội dung tư tưởng chủ đạo của học thuyết triết học này trong các công trình, bài viết như trên đã đề cập lại có chất lượng chuyên môn và giá trị tham khảo sâu sắc.

Đọc toàn văn tại đây: http://jurnal.org/articles/2015/filos8.html
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?