Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa

a. Khái niệm: hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi, mua  bán.
- Hàng hóa được phân thành hai loại:
+ Hàng hóa hữu hình: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất...
+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh...


b. Hai thuộc tính của hàng hóa
* Giá trị sử dụng: là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người
- Nhu cầu tiêu dùng sản xuất.

- Nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

* Vật chất

* Tinh thần văn hóa
+ Phát hiện ra giá trị sử dụng là do tiến bộ KHKT, và sự phát triển của LLSX nói chung.
+ GTSD là phạm trù vĩnh viễn.
+ GTSD là nội dụng vật chất của của cải.
+ GTSD là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa.

*  Giá trị (giá trị trao đổi) của hàng hoá:
- Giá trị trao đổi: Là một quan hệ về số lượng, thể hiện tỷ lệ trao đổi giữa hàng hóa này với hàng hóa khác
+ VD: 2 m vải = 10 kg thóc

Hai hàng hóa so sánh được với nhau thì bản thân 2 hàng hóa phải có một cái chung giống nhau. Nếu ta gạt bỏ GTSD của hàng hóa đi, mọi hàng hóa đều là SP của LĐ. Chính lao động là cơ sở của trao đổi và tạo thành giá trị hàng hóa.
Vậy thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi lao động.

- Giá trị: của hàng hóa là lao động xã hội của người SX hàng hoá kết tinh trong hàng hóa (đây là chất, thực thể của giá trị).
* Giá trị là phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong sản xuất hàng hóa.
* Giá trị phản ánh quan hệ giữa người sản xuất hàng hóa.
* Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.

c. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính
Hai thuộc tính của hàng hóa có mối quan hệ với nhau vừa thống nhất vừa mâu thuẫn nhau:

- Thống nhất: đã là hàng hóa phải có hai thuộc tính, nếu thiếu một trong hai thuộc tính không phải là hàng hóa.

- Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính thể hiện:
* Với tư cách là GTSD các hàng hóa không đồng nhất về chất.
* Với tư cách là GT các hàng hóa đồng nhất về chất đều là lao động đã được vật hóa.
* Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng là hai quá trình khác nhau về thời gian và không gian, do đó nếu giá trị hàng hóa không được thực hiện sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa.
Vậy trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải trả giá trị của nó.
Nếu không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng.
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?