Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Qui luật là những mối liên hệ khách quan, bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi một sự vật, hay giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.

Trong thế giới tồn tại nhiều loại qui luật; chúng khác nhau về mức độ phổ biến, về phạm vi bao quát, về tính chất, về vai trò của chúng đối với quá trình vận động và phát triển của sự vật trong giới  tự nhiên, xã hội và tư duy. Do vậy, việc phân loại qui luật là cần thiết để nhận thức và vận dụng có hiệu quả các qui luật vào hoạt động thực tiễn của con người.


Nếu căn cứ vào mức độ của tính phổ biến để phân loại thì các qui luật được chia thành: những qui luật riêng, những qui luật chung và những qui luật phổ biến. Những qui luật riêng là những qui luật chỉ tác động trong một phạm vi nhất định của các sự vật, hiện tượng cùng loài. Thí dụ: Những qui luật vận động cơ giới, vận động hóa học, vận động sinh học,…Những qui luật chung là những qui luật tác động trong phạm vi rộng hơn qui luật riêng, tác động trong nhiều loại sự vật, hiện tượng khác nhau. Chẳng hạn: qui luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn năng lượng…Những qui luật phổ biến là những qui luật tác động trong tất cả các lĩnh vực: từ tự nhiên, xã hội cho đến tư duy. Phép biện chứng duy vật nghiên cứu những qui luật đó.

Nếu căn cứ vào lĩnh vực tác động để phân loại thì các qui luật được chia thành ba nhóm lớn: những qui luật tự nhiên, những qui luật xã hội và những qui luật của tư duy. Những qui luật của tự nhiên là qui luật nảy sinh và tác động trong giới tự nhiên, kể cả cơ thể con người, không phải thông qua hoạt động có ý thức của con người. Những qui luật xã hội là qui luật hoạt động của chính con người trong các quan hệ xã hội; những qui luật đó không thể nảy sinh và tác động ngoài hoạt động có ý thức của con người nhưng những qui luật xã hội vẫn mang tính khách quan. Những qui luật tư duy là những qui luật thuộc mối liên hệ nội tại của những khái niệm, phạm trù, phán đoán, suy luận và của quá trình phát triển nhận thức lý tính ở con người.

Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép biện chứng duy vật nghiên cứu những qui luật chung nhất, tác động trong toàn bộ các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy con người, đó là: qui luật lượng - chất, qui luật mâu thuẫn, qui luật phủ định của phủ định.
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?