Triết học Mác – Lênin với việc trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng

Triết học không đi sâu nghiên cứu những lĩnh vực cụ thể, riêng biệt của đời sống hiện thực mà nghiên cứu những quy luật chung nhất về tự nhiên- xã hội và tư duy . Tri thức triết học mang tính khái quát và trừu tượng cao, đòi hỏi người học phải nghiên cứu sâu mới có khả năng nắm bắt được những khái niệm, nguyên lý, quy luật, phạm trù của nó nhằm trang bị cho họ thế giới quan, phương pháp luận khoa học - công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới. Vì vậy, có thể khẳng định rằng khi chưa học triết học Mác – Lênin, phần lớn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong lý giải những vấn đề thực tiển đặt ra. Khi tìm hiểu, giải quyết một sự kiện, một hiện tượng các em còn lúng túng, thiếu định hướng rõ ràng, thường dừng lại ở yếu tố bề ngoài, chưa đi sâu vào bản chất vấn đề.v.v.

Những hạn chế trên dần được khắc phục khi sinh viên  hiểu và nắm vững nội dung, ý nghĩa phương pháp luận của  phép biện chứng duy vật. Sau mỗi bài giảng, sinh viên phải  rút ra ý nghĩa phương pháp luận  để nâng cao năng lực tư duy biện chứng  cho bản thân, củng cố thêm tri thức, biết vận dụng để luận giải những vấn đề của chính mình, biết đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, bảo vệ cái tốt, cái thiện, xây dựng niềm tin trên cơ sở khoa học.Trang bị tri thức triết học Mác - Lênin  giúp sinh viên  có khả năng đánh giá những vấn đề phức tạp trong cuộc sống một cách đúng đắn hơn, biết đấu tranh chống lại những hiện tượng xã hội tiêu cực ảnh hưởng tới đời sống  xã hội, có thái độ phê phán trước những hiện tượng mê tín, dị đoan, bói toán, những tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma túy,  những tiêu cực trong học tập, thi cử hiện nay.

Thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin giúp sinh viên có khả năng xác định đúng vị trí của mình trong công cuộc cải tạo, xây dựng xã hội  xã hội chủ nghĩa, từ đó có thái độ học tập tốt để đáp ứng với yêu cầu của thực tiển. Thông qua những kiến thức cơ bản của triết học Mác – Lênin, sinh viên có cơ sở khoa học để có niềm tin đúng đắn vào sự nghiệp xây dựng CNXH. Với niềm tin khoa học dựa trên những quy luật cơ bản của triết học Mác – Lênin , sinh viên có cơ sở để giải thích đúng đắn nguyên nhân thoái trào của CNXH trên thế giới. Các em sẽ tin tưởng hơn vào con đường mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, có niềm tin, hoài bão và ý chí thực hiện lý tưởng cao đẹp đó . Vì vậy, khi đang học trong nhà trường , sinh viên sẽ có ý thức học tập để nắm bắt tri thức tốt nhât góp phần xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tri thức Triết học Mác - Lênin kết hợp với niềm tin trong mỗi sinh viên sẽ chắp cánh cho họ có hoài bão lập thân, lập nghiệp, lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm đẩy lùi đói nghèo, tụt hậu, nâng cao ý thức thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước . Nhờ có thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác – Lênin, sinh viên biết kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống,  lòng tự hào dân tộc. Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, sinh viên tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa nghệ thuật bên ngoài, nhưng đa số họ vẫn giữ được phong cách truyền thống dân tộc, lối sống lành mạnh, không bị kẻ xấu lợi dụng, kích động gây mất ổn định chính trị-xã hội. Sinh viên quan tâm nhiều hơn đến tình hình kinh tế,  chình trị, xã hội, tới những thành tựu của công cuộc đổi mới, tích cực tham gia phong trào phòng chống tệ nạn xã hội.

 Được trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng của triết học Mác – Lênin, phần lớn sinh viên rất nhạy bén về chính trị . Đứng trước những vấn đề phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc, sự phá hoại của kẻ thù cùng các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, họ đã tỏ rõ quan điển biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa. Cùng với các môn khoa học khác, triết học Mác – Lênin góp phần thôi thúc sinh viên tham gia vào các phong trào xã hội như phòng chống HIV, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo, xây dựng qũy tình thươn, góp sức mạnh của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Trên cơ sở đó giúp họ gắn học với hành, lý luận với thực tiển . 

Ngoài ra, sinh viên còn biết vận dụng  những nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật để giải quyết vấn đề thiết thực của bản thân. Chẳng hạn,  nhờ nguyên tắc thực tiển, sinh viên nắm bắt những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để  chủ động cố gắng trong học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ của bản thân, khắc phục dần tư tưởng bình quân chủ nghĩa đã từng kéo dài nhiều năm trước đây. Nhiều sinh viên đã học thêm ngoại ngữ, tin học hoặc văn bằng hai để tạo thuận lợi trong quá trình công tác sau này. Phong trào học tập trong sinh viên ngày càng phát triển mạnh mẽ không chỉ bó hẹp trong nhà trường và còn có xu hướng vươn xa tự khẳng định mình trong học tập và trong cuộc sống. Triết học Mác – Lênin còn giúp cho sinh viên có thể tổng kết, rút kinh nghiệm mang tính khái quát hơn, sâu sắc hơn nhằm tìm ra phương pháp học tập tối ưu nhất, trên cơ sở đó từng bước trau dồi năng lực tư duy biện chứng. 

Như vậy, thông qua môn học triết học Mác - Lênin, sinh viên được trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng - công cụ quan trọng giúp giải quyết đúng đắn những vấn đề do nhận thức và thực tiễn đặt ra. Vì vậy, đầu tư nghiên cứu để giảng dạy tốt hơn Triết học Mác-Lênin  trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta nói chung và ở Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Nghệ An nói riêng là một yêu cầu cấp thiết ./.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?