Nguyễn Tiến Dũng - Chủ nghĩa thực dụng Mỹ

Nguyễn Tiến Dũng
Trường Đại học Khoa học Huế

Chủ nghĩa thực dụng Mỹ là một trào lưu triết học mang màu sắc đặc biệt Mỹ, là một đóng góp đáng kể vào lịch sử triết học của thế giới và sự hình thành nền văn hóa Mỹ.

Ngày nay, nước ta mở cửa để hội nhập cộng đồng quốc tế mà nước Mỹ là một thành viên quan trọng của nó. Cho nên, khi thực hiện giao lưu văn hóa với thế giới, chúng ta không thể không biết tới chủ nghĩa thực dụng, vì chủ nghĩa thực dụng thấm sâu không chỉ vào lối sống mà cả vào hoạt động khoa học, kỹ thuật, kinh tế của nước Mỹ và nhiều nước khác.


Khi nền kinh tế thị trường của chúng ta phát triển, trong một bộ phận thanh niên nảy sinh một số nét tâm lý “thực dụng” xem ra không lành mạnh, đi ngược với truyền thống, đạo đức của chúng ta. Chữ “thực dụng” trong ngôn ngữ Việt Nam thuộc tiếng nó thông thường có những biểu cảm riêng không thể nào trùng hợp với “thực dụng” ở tư cách một trào lưu triết học có chiều dày khái niệm của nó. Sự nhầm lẫn đó vừa không có lợi cho việc khắc phục có hiệu quả những mặt tiêu cực trong đời sống tâm lý của ta mà cũng không cho phép ta hiểu thấu đáo được một trào lưu triết học của thế giới.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?