Luận án triết học: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

PHƯƠNG KỲ SƠN



- Tên đề tài: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.

- Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Duy Quý, TS. Trương Văn Phước.

- Năm bảo vệ: 1996.

Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: