Luận án triết học: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Luận án triết học: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

PHƯƠNG KỲ SƠN- Tên đề tài: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.

- Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Duy Quý, TS. Trương Văn Phước.

- Năm bảo vệ: 1996.


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com