Tinh hoa triết học Phật giáo

Tác giả trình bày triết học Phật giáo theo xu hướng hệ thống. Mỗi tông phái đại diện cho một xu hướng đặc sắc. Tuy nhiên, nội dung sách chỉ giới hạn trong xu hướng Phật học Trung Hoa và Nhật Bản. Tất nhiên, tác giả cũng có đề cập đến nền tảng nguyên thủy của mỗi hệ tư tưởng. Theo bản ý của tác giả, thành tựu của triết học Phật giáo Trung Hoa, và sự phát triển của nó sang Nhật Bản, như là đỉnh cao tổng hợp các xu hướng Phật giáo từ trước đã xuất hiện tại Ấn.Nội dung

Giới thiệu

Chương 1: Dẫn nhập

Chương 2: Bối cảnh Ấn Độ

Chương 3: Những nguyên lý căn bản trong triết học Phật giáo

Chương 4: Câu Xá tông

Chương 5: Thành Thật tông

Chương 6: Pháp Tướng tông

Chương 7: Tam Luận tông

Chương 8: Hoa Nghiêm tông

Chương 9: Thiên Thai tông

Chương 10: Chân Ngôn tông

Chương 11: Thiền Tông

Chương 12: Tịnh Độ tông

Chương 13: Nhật Liên tông

Chương 14: Tân Luật tông
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?