TS. Lê Thị Tuyết - Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin ở thời kỳ đổi mới: Thực trạng và một vài kiến nghị

Bài tham luận nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bên cạnh sự khẳng định những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, bài viết cũng đồng thời khái quát những điểm còn tồn tại, những vấn đề cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu để không ngừng vận dụng một cách khoa học, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh lịch sử mới

TS. LÊ THỊ TUYẾT
Khoa Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?