Hội thảo khoa học “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Thời gian dự kiến: Hạ tuần tháng 1-2015
 Địa điểm: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian nhận báo cáo: Ban Tổ chức bắt đầu nhận đăng ký tham dự Hội thảo (gồm tên báo cáo và các thông tin về bản thân, email, điện thoại liên lạc) ngay sau khi Thông báo phát hành đến hết ngày 29-10-2014 và báo cáo toàn văn đến hết ngày 30-11-2014 (cho hội thảo ở Tp.HCM) và ngày 9-12-2014 (cho hội thảo ở HN) về các hộp thư điện tử: ttvanhoahoc@gmail.com và ngocthem@gmail.com).


Đề tài khoa học “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (thuộc Chương trình KH & CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”), mã số KX.04.15/11-15 do GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm làm chủ nhiệm và Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG-HCM là cơ quan quản lý đề tài, dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với kế hoạch cụ thể như sau:

Tên Hội thảo: “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Cấp tổ chức: Quốc gia

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (tại Tp.HCM) và Viện Thông tin Khoa học Xã hội (tại Hà Nội). Phần Hội thảo tại Hà Nội phối hợp với Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thời gian tổ chức: từ khoảng 15-01 đến 31-01-2015

Đối tượng tham gia: Các nhà khoa học, chuyên gia chuyên ngành, các nhà hoạt động văn hoá - xã hội, các nhà giáo, nhà báo và truyền thông cũng như đông đảo các bạn có quan tâm.

Nội dung Hội thảo:

(1) Đánh giá thực trạng của hệ giá trị Việt Nam truyền thống, phân tích và lý giải nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển của các giá trị trong đó và mối quan hệ giữa chúng.

(2) Đánh giá sự biến đổi của hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện nay và những nhân tố đang tác động đến quá trình biến đổi và hình thành hệ giá trị Việt Nam mới.

(3) Xác định hệ quan điểm và hệ tiêu chí xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(4) Phác thảo hệ giá trị Việt Nam mới xuất phát từ thực trạng hiện nay.

(5) Đề xuất giải pháp và điều kiện để hiện thực hóa hệ giá trị Việt Nam mới.

(6) Kinh nghiệm quốc tế về nghiên cứu và xây dựng hệ giá trị.

Quy cách báo cáo

       + Mỗi cá nhân có thể gửi một hay nhiều báo cáo (nội dung báo cáo chưa công bố tại các tạp chí khoa học, sách báo hoặc các hội thảo khác);

      + Toàn văn báo cáo khoảng từ 8-12 trang khổ A4, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5 lines;

      + Cuối báo cáo, xin ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, học hàm học vị (nếu có, ghi rõ chuyên ngành nghiên cứu), nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số ĐT, email...;

       + Toàn văn báo cáo sẽ được tập hợp in thành sách và phát hành trước khi Hội thảo tiến hành.
Thời gian nhận báo cáo

Ban Tổ chức bắt đầu nhận đăng ký tham dự Hội thảo (gồm tên báo cáo và các thông tin về bản thân, email, điện thoại liên lạc) ngay sau khi Thông báo phát hành đến hết ngày 29-10-2014 và báo cáo toàn văn đến hết ngày 30-11-2014 (cho hội thảo ở Tp.HCM) và ngày 9-12-2014 (cho hội thảo ở HN) theo địa chỉ: ttvanhoahoc@gmail.com và ngocthem@gmail.com).

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng (điện thoại 08-39104078, email ttvanhoahoc@gmail.com); ThS. Nguyễn Thị Thúy Vy, thư ký đề tài KX.04.15/11-15 (điện thoại 0903309825, email thuyvy.vh04@gmail.com), hoặc GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (điện thoại 0918256422, email ngocthem@gmail.com).

Rất mong sự tham gia nhiệt tình của quý học giả để Hội thảo thành công.

           
Tp.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2014
TM. BAN TỔ CHỨC
Chủ nhiệm đề tài

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?