Triết lý chính trị của Montesquieu trong thời kỳ khai sáng

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tác giả: Đinh Ngọc Thạc - Lê Thị Tuyết
Tạp chí Giáo dục lý luận

Bên cạnh thông điệp của khát vọng tự do và giải phóng trong triết học chính trị của Voltaire, thì cùng với Rousseau, Monstequieu đề cao các quyền và giá trị thiêng liêng của con người bao gồm cả quyền tự do, hạnh phúc.


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE: