Triết học mác - Lênin giai đoạn sau Lênin

Mác và Ăngghen mở đầu “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” bằng một diễn đạt đầy hình tượng:”Một bóng ma đang ám Ảnh châu Au: bóng ma của chủ nghĩa cộng sản” (M & Ă, t. 4, tr. 595). Gần 70 năm sau bóng ma trở thành hiện hiện thực bằng Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và sự ra đời nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Nhưng hơn 70 năm sau chủ nghĩa xã hội hiện thực, đúng hơn, mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô, bị sụp đổ tại nơi mà nó sinh ra, và, theo Đềriđa, bóng ma lại tiếp tục ám Ảnh con người, không phải châu Au, mà toàn nhân loại. 


Nói đến chủ nghĩa Mác sau Lênin không chỉ tập trung ở việc làm sáng tỏ chủ nghĩa Mác tại các nước theo mô hình Liên Xô, mà còn tìm hiểu sức Ảnh hưởng của nó đến thế kỷ XX và thập niên đầu của thế kỷ XXI, vai trò của các nhà macxít, các đảng macxít, trong việc phát triển chủ nghĩa Mác

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?