Tôn giáo và chính sách tôn giáo trong sự phát triển bền vững ở nước ta

Tác giả: Cao Văn Thanh
Tạp chí Giáo dục lý luận

Tôn giáo và chính sách tôn giáo trong sự phát triển bền vững ở nước ta đã được hình thành từ rất sớm gắn liền với quá trình phát triển của đất nước


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?