Học thuyết của Bacon và những trở ngại trên con đường phát triển khoa học

Là một người có công sáng lập ra khoa học hiện đại và qua đó mở đường cho khoa học trở thành một trong những nhân tố mang tínhquyeets định sự phát triển thịnh vượng của xã hội laoif người, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, F. Bacon đã để lại nhiều tư tưởng quý báu cho tới nay vẫn còn giữ nguyên giá trị khoa học.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?