Logic học của Aristoteles

Arixtốt là người sáng lập lôgíc học như khoa học về các hình thức và các quy luật của tư duy. Tuy nhiên thuật ngữ logikè (như danh từ) không do Arixtốt khởi xướng; ông chỉ biết đến logikos (như tính từ) hoặc aloga. Bản thân Arixtốt gọi khoa học về tư duy là phép phân tích (analytika), trình bày nó trong Phép phân tích thứ nhất và Phép phân tíchthứ hai. Sau này các nhà nghiên cứu gọi chung các công trình bàn về lôgíc của Arixtốt là organon, tức công cụ của tri thức. Ngoài hai quyển Phân tích vừa nêu, vấn đề lôgíc còn được Arixtốt trình bày trong Các phạm trù, Phương pháp luận đề (Topika), Phản bác các nhà biện thuyết, một phần trong Siêu hình học, Đạo đức học. 


Arixtốt không xem chính trị như một khoa học riêng rẽ, tách rời khỏi đạo đức, mà chỉ là một thành tố trong tổng thể các hoạt đông xã hội, mà mục tiêu là hạnh phúc của con người. Nhà nước là sự phát triển từ gia đình thông qua cộng đồng. Nói khác đi, nhà nước là một tổ chức thuộc về đạo đức th7c5 sự tiến bộ, phát triển con người (xem Aristote, www. interactive. fr/gc/fr/math)

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?