Hà Thị Thu - Đạo đức Nho học trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tiếp thu có chọn lọc tư tưởng của các bậc tiền bối, đồng thời bổ sung những nội dung mới, mang giá trị thời đại.

Tạp chí Khoa học Xã hội


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE: