Cao Minh Công - Trách nhiệm công vụ của nền hành chính vì dân ở Việt Nam hiện nay

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Bài viết phân tích bản chất, trách nhiệm công vụ của nền hành chính ở nước ta hiện nay. Bản chất này bị quy định bởi bản chất của nhà nước Việt Nam
Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: