Trần Thị Hạnh - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

Trần Thị Hạnh - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

TS. Trần Thị Hạnh
 Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

 Kỉ yếu hội thảo 35 năm giảng dạy và nghiên cứu Triết học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2011


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com