Trần Thị Hạnh - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

TS. Trần Thị Hạnh
 Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

 Kỉ yếu hội thảo 35 năm giảng dạy và nghiên cứu Triết học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2011


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.com


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?