Học thuyết của Freud về cơ chế tâm lý

Tâm lý con người có thể được hiểu như sự lưỡng phân với hai thái cực rõ ràng - ý thức và vô thức - tạo nên tính cách đầy mâu thuẫn của cá nhân. Trong lớp kết hợp ấy vô thức mới là thành tố trung tâm, còn ý thức chỉ là một thứ bậc đặc biệt vượt lên vô thức, nghĩa là chỉ khi nào chúng ta biết cách chế ngự vô thức, thì lúc đó mới nói đến vai trò của ý thức. Ý thức là phẩm chất thể hiện tính người trong con người. 


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?