Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết học

TS. Trần Thị Hạnh
Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết học

 Kỉ yếu hội thảo khao học: Khoa Triết học 35 năm nghiên cứu và đào tạo, trường ĐHKHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, nxb Giao thông vận tải, 2011, tr 118-125


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.com


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?