Về vấn đề tiếp cận lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam - Trương Hải Cường

Về vấn đề tiếp cận lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam - Trương Hải Cường

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Trương Hải Cường
Khoa Triết học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bởi nhiều căn nguyên mà dân tộc Việt Nam đã có sự hình thành và phát triển khá sớm với sức sống bền bỉ, mãnh liệt dù có sự giao thoa, giao lưu, cưỡng chế trong quá trình dựng nước và giữ nước, những giá trị của tư tưởng bản địa (trong đó có tư tưởng triết học) cách này hay cách khác vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Một số hình thức bảo lưu những giá trị truyền thống của người Việt là văn hóa và tính ngưỡng bản địa, đây là đối tượng, là khách để để có thể khảo cứu tư tưởng triết học Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải tìm cách nhằm tiếp cận chúng.


Trong "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX", kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 56-61

Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc@outlook.com

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com