Tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX và vấn đề phương pháp tiếp cận

PGS. Nguyễn Đức Sự

Việc nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX đến nay đã trở thành một nhu cầu cấp bách của khoa học xã hội nước ta cũng như thực tiễn xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Bước vào nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các ngành khoa học lịch sử khác như sử học và lịch sử văn học. Vì chúng ta không được thừa hưởng kinh nghiệm nghiên cứu và thành quả khoa học của cha ông ta ngày xưa và của các thế hệ và các nhà nghiên cứu khoa học đi trước....

Trong "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX", kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 36-46

Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc@outlook.com
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?