Trần Thị Hạnh - Tư tưởng yêu nước theo khuynh hướng duy tân của Huỳnh Thúc Kháng

TS. Trần Thị Hạnh 
Tư tưởng yêu nước theo khuynh hướng duy tân của Huỳnh Thúc Kháng

Kỉ yếu hội thảo Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông – Tây, trang 171-191. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comĐọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?