Trần Thị Hạnh - Tư tưởng yêu nước theo khuynh hướng duy tân của Huỳnh Thúc Kháng

TS. Trần Thị Hạnh 
Tư tưởng yêu nước theo khuynh hướng duy tân của Huỳnh Thúc Kháng

Kỉ yếu hội thảo Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông – Tây, trang 171-191. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.com


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?