Thử nhìn lại Nho giáo Việt Nam theo thức luận - Phan Ngọc

Thử nhìn lại Nho giáo Việt Nam theo thức luận - Phan Ngọc

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

GS. Phan Ngọc
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Các công trình, các bài viết về Nho giáo ở Việt Nam nhiều không kể hết. Nhưng nhìn chung, các bài chỉ xét ở hiện tượng, không xét ở chính cái nguyên nhân triết học tại sao nó lịa là thế, không xét tại sao trong thực tế hành động một nhà Nho Việt Nam lịa khác một nhà Nho Trung Quốc đến như vậy. Nếu như mục đích của triết học là để thay đổi xã hội, thì cách nhìn ấy không giúp ích cho ta trong hoàn cảnh xã hội hiện nay khi thế giới đã chuyển mình từ đối đầu sang đối thoại, chung sống hòa bình, chấp nhận nhau để cùng phát triển.


Trong "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX", kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 120-137

Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc@outlook.com

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com