Một số vấn đề phương pháp tiếp cận nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng
Khoa Triết học, trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Mỗi sự kiện lịch sử chỉ xảy ra có một lần, nhưng nhận thức về nó lại là cả một quá trình. Nhận thức về tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX cũng như vậy. Việc đánh giá những giá trị tư tưởng triết học của các dân tộc phụ thuộc rất nhiều vào hướng tiếp cận nghiên cứu. Xác định hướng tiếp cận khoa học trong nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam là một việc không dễ dàng và cũng là điều trăn trở của nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là cách tiếp cận tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Bài viết xin đóng góp một vài ý kiến về chủ đề này.


Trong "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX", kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, 2005, tr. 22-36

Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc@outlook.com

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?